Umorzona należność

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Umorzona należność

12 lutego 2020, 12:21 - śr

Umorzona należność
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Umorzona należność

17 lutego 2020, 12:15 - pn

Umorzenie należności


Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czym właściwie są należności umorzone i jaki jest termin ich przedawnienia? Na te pytania nie jest bynajmniej prosto odpowiedzieć w kilku zdaniach. Ogółem rzecz biorąc, można jednak stwierdzić, że o umorzenie należności można się starać zawsze wtedy, gdy z różnych powodów nie można spłacić swoich zobowiązań finansowych.


Prawo do takiego umorzenia nie jest jednak przyznawane każdemu, kto się o nie ubiega, zasadniczo w takim wypadku trzeba bowiem spełnić określone warunki. Jakie? Tego dowiesz się właśnie z niniejszego artykułu.

NALEŻNOŚĆ A WIERZYTELNOŚĆ
Pojęcia należności oraz wierzytelności bywają często ze sobą niesłusznie mylone, dlatego warto wyjaśnić znaczenie obu terminów. Otóż za wierzytelność trzeba uważać przysługujące wierzycielowi uprawnienie do żądania realizacji konkretnego świadczenia przez osobę będącą dłużnikiem.

W obrocie gospodarczym tym terminem określa się zazwyczaj różne prognozowane przychody pochodzące na przykład z racji sprzedaży konkretnych produktów, realizacji usług, zaliczek, które zostały wypłacone itp. Z kolei należność to uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do uzyskania w konkretnym terminie danego świadczenia pieniężnego, lub rzeczowego od innej osoby fizycznej, lub podmiotu gospodarczego.

RÓŻNE RODZAJE NALEŻNOŚCI
W praktyce prawniczej funkcjonują różne rodzaje należności. Mówi się na przykład o należnościach przedawnionych lub przeterminowanych. Choć oba pojęcia w potocznym rozumieniu wydają się tożsame, w rzeczywistości tak jednak nie jest. Należnością przeterminowaną nazywa się należność, której upłynął już termin płatności. A o przedawnieniu mówimy wtedy, gdy doszło do przekroczenia ustalonego w ustawie terminu, po którym dłużnik nie chce spełnić roszczenia wierzyciela.

Warto wspomnieć także o należnościach nieściągalnych. Chodzi tutaj o takie wierzytelności, których wyegzekwowanie okazuje się w praktyce niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy dłużnik zmarł lub zaginął, lub też stał się niewypłacalny. Dzieje się tak również wtedy, gdy wierzytelności dochodzi się na drodze sądowej lub dłużnik kwestionuje kwotę należności. Wierzyciel powinien jednak dysponować odpowiednimi dokumentami i zaświadczeniami potwierdzającymi zaistnienie którejś z wymienionych okoliczności. Jako taki dokument może posłużyć na przykład akt zgonu lub protokół nieściągalności podpisany przez komornika.

Natomiast do przedawnienia należności dochodzi wtedy, gdy minął termin dochodzenia wierzytelności na podstawie powództwa cywilnego. Zwyczajowo do przedawnienia należności niezbędny jest upływ 10 lat od momentu powstania należności. Jeśli jednak roszczenia wynikają z tytułu weksli, świadczeń okresowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, okres ten skraca się do trzech lat. Dwuletni okres przedawnienia odnosi się natomiast do umów o dzieło, nieuregulowanych płatności za fakturę lub nieterminowych rozliczeń faktury. Z kolei roczne okresy przedawnienia obowiązują w przypadku roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o zniszczenie mienia, a także roszczeń najemcy przeciw wynajmującemu o zwrot kaucji. Dotyczy to również umów przedwstępnych przy przewozie osób lub mienia.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI I WIERZYTELNOŚCI
Pod pojęciem umorzenia należności kryje się zwolnienie dłużnika z długu w związku z zaistnieniem innych przyczyn niż przedawnienie, nieściągalność lub zapłata. Zgodnie z obowiązującym prawem do wygaśnięcia zobowiązania dochodzi wówczas, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z konieczności zapłaty długu, a dłużnik ze swej strony przyjmuje to zwolnienie. Aby umorzoną wierzytelność móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów trzeba zażądać pisemnego oświadczenia od dłużnika, że faktycznie przyjmuje on zwolnienie z długu.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI W ZUS
O takie umorzenie mogą starać się płatnicy oraz byli płatnicy składek, a także osoby, które odpowiadają w wyniku przeniesienia za zobowiązania zaciągnięte przez inne osoby (na przykład spadkobiercy, następcy prawni, wspólnicy). Ponadto odnosi się to także do współmałżonków osób zadłużonych, a także do pełnomocników dłużnika.

Do całkowitego umorzenia może dojść wtedy, gdy zostanie stwierdzona zupełna niemożność ściągnięcia należności albo też stwierdzenie znajdowania się dłużnika w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Należności nie można ściągnąć wówczas, gdy dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy po sobie żadnego majątku lub też z powodu braku pieniędzy umorzono postępowanie upadłościowe. Dotyczy to także dłużników, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej i nie posiadają żadnego majątku, aby spłacić swoje zobowiązania względem ZUS. Odnosi się to także do sytuacji, kiedy pomimo przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego nie uzyskano kwoty potrzebnej do spłaty wszystkich zobowiązań. Trudna sytuacja rodzinna i finansowa występuje natomiast wtedy, gdy po opłaceniu składki mogłoby nie starczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych i rodziny lub też osoby te były ofiarami klęsk żywiołowych, lub też cierpią na poważną chorobę.

https://www.ksiegowoscspolki.pl/umorzen ... to-polega/
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Umorzona należność

17 lutego 2020, 12:16 - pn

Czy umorzenie należności może stanowić koszt podatkowy?


Na skutek nawiązania współpracy z innym przedsiębiorcą pomiędzy stronami powstaje zobowiązanie do dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz zobowiązanie do dokonania zapłaty. Niestety nie zawsze owa należność jest regulowana, w wyniku czego wierzyciel często podejmuje decyzję o jej umorzeniu. Czy umorzenie należności może stanowić koszt podatkowy?

Na czym polega umorzenie należności?
Umorzenie należności to tak naprawdę zwolnienie z długu. Konstrukcja ta uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (KC).

Jak stanowi art. 508 KC zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W konsekwencji wierzyciel zrzeka się dochodzenia należności, ale dłużnik musi to zrzeczenie zaakceptować.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dostarczył towar do kontrahenta, za który przez rok nie otrzymał zapłaty. Postanowił umorzyć należność dłużnikowi. W tym celu nie wystarczy samo oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu. Dłużnik musi to umorzenie należności jeszcze zaakceptować. Najczęściej odbywa się to poprzez zawarcie obustronnego porozumienia.

Umorzenie należności – czy można ująć je w kosztach uzyskania przychodu?
Rozpatrując zagadnienie od strony wierzyciela, w pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że za koszty uzyskania przychodów ustawodawca nie uznaje umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako przychód należny. W konsekwencji, jeżeli wierzytelność została wcześniej zarachowana jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, to na skutek umorzenia jej wartość będzie mogło zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Podatnik wykonał usługę dla kontrahenta, którą wycenił na 2000 zł netto. Kwotę tą podatnik ujął w księgach podatkowych jako przychód należny. Podatnik nie mógł wyegzekwować należności od dłużnika, w związku z czym podjął decyzję o umorzeniu. W takim przypadku podatnik może ująć w kosztach podatkowych wartość umorzonej należności, tj. 2000 zł, w momencie jej umorzenia.

Przykład 3.

Podatnik wykonał usługę dla kontrahenta, którą wycenił na 3000 zł netto. Podatnik nie wykazał jednak tej kwoty jako przychód podatkowy. Podatnik nie mógł wyegzekwować należności od dłużnika, w związku z czym podjął decyzję o umorzeniu. W takiej sytuacji wartość umorzonej należności nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Jak wygląda umorzenie należności z perspektywy dłużnika?
Analizując to zagadnienie, warto również odnieść się do sytuacji dłużnika, którego zwolniono z długu. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Wspomniany wyjątek z art. 14 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy odnosi się do umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), których umorzenie jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

Powyższe oznacza, że podatnik, którego dług został umorzony, zobowiązany jest do wykazania przychodu podatkowego w wysokości wartości należności, która została umorzona przez wierzyciela.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy- ... -podatkowy
Ba
Bartek

Re: Umorzona należność

28 października 2020, 05:03 - śrOstatnio przesunięty w górę 28 października 2020, 05:03 - śr przez: Anonymous.

Wróć do „Podatek CIT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość