Rozliczenie faktury korygującej

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Rozliczenie faktury korygującej

12 lutego 2020, 12:23 - śr

Rozliczenie faktury korygującej
Alex
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Rozliczenie faktury korygującej

17 lutego 2020, 12:03 - pn

Faktura korygująca - zasady rozliczania korekty in plus, in minus


Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży niejednokrotnie zmuszeni są do wystawienia faktury korygującej. Kwestią sprawiającą problem jest moment jej rozliczenia. Na gruncie podatku VAT decydujące znaczenia ma to, czy w wyniku wystawienia faktury korygującej zwiększa się czy zmniejsza zobowiązanie względem urzędu. Natomiast na gruncie podatku dochodowego istotną kwestią jest czy wystawienie faktury korygującej spowodowane będzie błędem rachunkowym, inną oczywistą omyłką czy kolejnym zdarzeniem gospodarczym. W związku z tym pojawia się pytanie: jak prawidłowo powinna zostać rozliczona faktura korygująca? Odpowiadamy w artykule.

Faktura korygująca – co warto wiedzieć
Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, podatnik wystawia fakturę korygującą jeżeli po wystawieniu faktury:

udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży;

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (np. zaliczki, przedpłaty, raty);

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Podatnik wystawiający fakturę korygującą powinien mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami powinna ona zawierać więcej elementów od zwykłej faktury VAT. Musi ona zostać rozbudowana o:
wyraz "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

opisaną przyczynę korekty.

Dodatkowo w sytuacji, gdy korekta wpływa na wysokość podstawy opodatkowania lub bezpośrednio na kwotę podatku należnego VAT, to wówczas na fakturze korygującej powinna być wskazana kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego VAT, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.

Faktura korygująca zwiększająca podstawę opodatkowania
W przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o VAT nie wskazują w sposób jednoznaczny momentu, w którym powinna zostać dokonana korekta zwiększająca podstawę opodatkowania czy kwotę podatku należnego.

Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekty faktur pierwotnych.

Faktura korygująca podwyższająca podatek należny w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze;

z powodu innych przyczyn.W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, winien rozliczyć tę fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczył fakturę pierwotną.

W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 7 grudnia 2017 roku w interpretacji indywidualnej (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.664.2017.1.MN), w której przeczytać możemy, że: „Odnosząc się do kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności ujętych w fakturze zwiększającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego należy zauważyć, że sposób rozliczenia wystawionych faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości podstawy opodatkowania wykazanego w pierwotnej fakturze (np. błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub

z powodu innych przyczyn, np. podwyższenia ceny sprzedaży, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy, faktura korygująca poprawiająca błąd, winna być rozliczona w terminie rozliczenia faktury pierwotnej".

W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie, w której powstała przyczyna korekty oraz w deklaracji VAT-7 za ten okres rozliczeniowy”.

Faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania
Gdy będzie to korekta in minus, prawo do jej rozliczenia jest uzależnione od tego, kiedy nabywca otrzyma korektę. Dodatkowo w ustawie o VAT, a dokładnie art. 29a ust. 13, wskazane zostało, iż możliwe jest zmniejszenie podstawy opodatkowania faktury pierwotnej (korygowanej) w okresie jej ujęcia w ewidencjach, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT (25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym) otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Gdy otrzymamy je w terminie późniejszym, rozliczenia należy dokonać za okres, w którym to potwierdzenie otrzymamy.

Stawiając wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ustawodawca nie precyzuje, w jakiej formie nabywca ma dokonać tego potwierdzenia. Oznacza to, że może ono mieć dowolną formę. Istotne jest jedynie, aby pozwalało na jednoznaczne stwierdzenie, że konkretny nabywca otrzymał adresowaną do niego fakturę korygującą i określenie daty jej otrzymania.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 roku (nr 0112-KDIL2-2.4012.461.2018.1.GM), w której stwierdzono: „W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Akceptowany jest każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę czyni zadość np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną”.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, w przypadku gdy dotyczy:

eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Ponadto obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na rozliczenie faktury korygującej mimo braku potwierdzenia jej odbioru. Dzieje się tak, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury, a z dokumentacji wynika, że nabywca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fakt ... ozliczania
Alex
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Rozliczenie faktury korygującej

17 lutego 2020, 12:05 - pn

Faktura korygująca przychodowa i kosztowa - rozliczenie na gruncie VAT

Osoby prowadzące firmę zobowiązane są do rzetelnego dokumentowania przeprowadzonych transakcji. W zależności między innymi od tego, na czyją rzecz dokonujemy sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorcy zazwyczaj wystawiają faktury lub ewidencjonują obrót na kasie fiskalnej. Może się zdarzyć, że po wystawieniu faktury bądź zarejestrowaniu sprzedaży na kasie wykryta zostanie pomyłka lub zajdą inne okoliczności powodujące konieczność sporządzenia korekt. W razie błędów na fakturze dostępne są dwa rodzaje dokumentów – nota i faktura korygująca. W artykule zaprezentowane zostaną zasady wystawiania i rozliczeń faktur korygujących na gruncie VAT. 

Faktura korygująca - kiedy należy ją wystawić?
Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy faktury, które wystawiają, dokumentują rzeczywisty przebieg transakcji, zawierają wszystkie niezbędne dane i są poprawne pod względem formalnym. Przyczyn wystawiania faktur korygujących jest wiele, począwszy od oczywistych omyłek, poprzez zmianę ceny czy zwrot towaru. Fakturę można anulować, gdy nie przekazano jej jeszcze do nabywcy, a czynność objęta fakturą nie została jeszcze dokonana.

Jeżeli przykładowo przedsiębiorca zorientuje się jeszcze przed wysyłką faktury do kontrahenta, że wpisana została błędna wartość produktu, wystarczające będzie zniszczenie dokumentu i wystawienie prawidłowej faktury do danej transakcji, a następnie dostarczenie jej nabywcy towarów/usług. W przypadku natomiast, gdy błąd zostanie wykryty po tym, jak faktura trafiła do obiegu gospodarczego, konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.
Faktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę. Nabywca może natomiast sporządzić notę korygującą, ale wyłącznie stwierdzającą błąd w danych formalnych, takich jak NIP, adres, nazwa firmy itp. Na podstawie noty korygującej nie można dokumentować pomyłek w pozycjach faktury dotyczących ceny ani stawek podatku. Wystawiona nota korygująca powinna zostać przekazana do sprzedawcy i zaakceptowana przez niego. Nie ma jednak konieczności podpisywania dokumentu, wystarczająca jest akceptacja poprzez wiadomość e-mail.

Faktura korygująca przychodowa - rozliczenie na gruncie VAT


Sposób w jaki rozliczana jest faktura korygująca pod względem VAT różni się w zależności od tego, czy wystawiony dokument zmniejsza czy zwiększa podstawę opodatkowania.

Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT stwierdzamy, że podstawę opodatkowania możemy obniżyć tylko pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towarów lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta jest szczególnie istotne w obrocie gospodarczym, ponieważ świadczy o akceptacji przez nabywcę zmiany kwot, zawartych na fakturze pierwotnej i potwierdza, że dana transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze korygującej. Obowiązujące przepisy mają bowiem na celu uniemożliwienie sprzedawcom stosowanie nieuzasadnionych obniżek podstawy opodatkowania.

Przykład 1.

W kwietniu 2019 r. nastąpił zwrot towarów, w związku z czym przez sprzedawce została wystawiona faktura korygująca zmniejszającą podstawę opodatkowania i niezwłocznie przekazał ją do nabywcy.

a) W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyska potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed terminem złożenia deklaracji za kwiecień 2019 roku, może zmniejszyć podstawę opodatkowania w rozliczeniu za ten miesiąc.

b) W razie, gdy sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji za kwiecień 2019 roku, korektę musi ująć w kolejnych rozliczeniach.


Przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie określają natomiast sposobu postępowania w przypadku, gdy z faktury korygującej wynika zwiększenie podstawy opodatkowania. W związku z brakiem uregulowań prawnych przyjmuje się, że rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania dokonuje się bez względu na to, czy posiadamy potwierdzenie jej otrzymania przez kontrahenta, czy takiego potwierdzenia jeszcze nie dostaliśmy.

W razie zwiększenia podstawy opodatkowania wynikającej z podwyższenia ceny towaru/usługi po wystawieniu faktury pierwotnej, fakturę korygującą wykazujemy w deklaracji VAT składanej za okres, w którym wystawiono korektę.

Jeżeli natomiast zwiększenie podstawy opodatkowania związane jest z błędami widniejącymi na fakturze pierwotnej, których przyczyna istniała już wcześniej (przy wystawianiu faktury pierwotnej), to podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K złożonej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży.

Faktura korygująca - forma potwierdzenia otrzymania przez nabywcę
Przepisy nie precyzują dopuszczalnych metod potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, dlatego podatnicy są uprawnieni do stosowania wszelkich możliwych form potwierdzenia, z których jednoznacznie wynika, że kontrahent otrzymał korektę, takich jak:

podpis kontrahenta na fakturze korygującej,

oświadczenie potwierdzające otrzymanie korekty,

wiadomość e-mail akceptująca fakturę korygującą,

list polecony za potwierdzeniem odbioru,

faks potwierdzający odbiór faktury korygującej.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fakt ... runcie-vat

Wróć do „Podatek CIT”