Zaliczka pracownicza

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Zaliczka pracownicza

12 lutego 2020, 12:34 - śr

Zaliczka pracownicza
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Zaliczka pracownicza

17 lutego 2020, 13:34 - pn

Zaliczka dla pracownika - podstawowe informacje


Zaliczka na poczet pensji - komu i kiedy się należy?

Przy omawianiu tego tematu należy zwrócić uwagę, że pracownik może mieć do czynienia z dwoma rodzajami zaliczek. Jedna dotyczy kwot, które otrzymuje się na to, by móc wykonywać polecenia służbowe (na przykład na finansowanie podróży służbowej). O niej i związanych odliczeniach mówi m.in. art. 87 Kodeksu pracy.Drugim rodzajem, o którym kodeks już nie stanowi, jest zaliczka wypłacana na poczet nadchodzącego wynagrodzenia. Nie istnieje więc regulacja określająca komu i kiedy ona się należy. Jednak ważne jest, by zaznaczyć, iż jej wypłacenie jest uzależnione od dobrej woli pracodawcy.
A więc w trudnej sytuacji np. choroby, problemów finansowych, przeprowadzki pracownik może wystąpić do zatrudniającego z prośbą o wypłacenie zaliczki na poczet pensji. Jednak ten ma prawo się nie zgodzić albo zwyczajnie nie mieć w danym momencie odpowiednich środków.Rozliczenie zaliczki - księgowanie

Kiedy pracodawca zgodzi się na wcześniejsze wypłacenie części wynagrodzenia, pozostaje jeszcze kwestia uregulowania rozliczenie zaliczki. Księgowanie należy dostosować do zaistniałej sytuacji.Zaliczka dla pracownika stanowi jego przychód. Więc jak od każdego przychodu, tak i od tego pracodawca ma obowiązek odliczyć odpowiednie kwoty na podatek dochodowy.
W kolejnym miesiącu, przy księgowaniu należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie jest mniejsze i zastosować właściwie wyliczone potrącenia.Czasami jednak może zdarzyć się tak, że wypłacenie zaliczki i pozostałej wypłaty nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji doprowadzi do odprowadzenia podatku od standardowej kwoty wynagrodzenia.
Podobnie należy postępować przy wyliczaniu składek ZUS. W odpowiednim miesiącu powiększa się lub pomniejsza podstawę ich wymiaru.Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia

Aby stworzyć możliwość wypłacenia zaliczki na poczet pensji, pracownik musi wystosować odpowiedni wniosek do swojego przełożonego. Co powinien zawierać taki dokument? Jak każde formalne pismo - oznaczenie pracownika i pracodawcy, daty i miejsca tytuł określający czego dotyczy i podpis.Jaka z kolei powinna być treść wniosku o zaliczkę na poczet wynagrodzenia? Oczywiście ważne jest określenie kwoty, o którą prosimy (z określeniem czy chodzi nam o brutto czy netto) oraz termin, w którym chcielibyśmy otrzymać wcześniej część wynagrodzenia. Dobrze jest również zaznaczyć powód wystąpienia o zaliczkę.

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pr ... -2507.html
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Zaliczka pracownicza

17 lutego 2020, 13:34 - pn

Jak rozliczać i potrącać zaliczki udzielone pracownikowi
Określenie „zaliczka” jest używane przez pracodawców w dwojakim znaczeniu: po pierwsze – jako kwota pieniężna przekazywana na poczet przyszłego wynagrodzenia pracownika, po drugie – jako wypłata udzielana na wydatki w imieniu i na rachunek udzielającego zaliczki, z której po dokonaniu wydatku biorący zaliczkę zobowiązuje się rozliczyć i zwrócić jej niewykorzystaną część.

Rodzaj pobranej zaliczki wpływa nie tylko na procedurę działania przed jej otrzymaniem. Dla osoby rozliczającej pracownika istotna jest informacja, jakiego rodzaju zaliczkę pobierze pracownik, czy będzie to zaliczka na poczet zakupów, czy na poczet wynagrodzenia - również ze względu na fakt, że inne będą zasady rozliczenia tej należności.

Zaliczką są wypłaty (w formach: gotówkowej, przelewu bankowego czy umożliwienia korzystania z karty kredytowej) na rzecz pracownika dokonywane z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, powiązane z koniecznością poniesienia przez niego wydatków związanych z wykonywaniem pracy, które powinien pokryć pracodawca (art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Są to np. zaliczki na poczet kosztów delegacji służbowej, na zakup materiałów potrzebnych pracownikowi do pracy czy paliwa do samochodu służbowego.

Należy podkreślić, że nie można wykluczyć możliwości udzielania pracownikowi przez pracodawcę zaliczki w formie przelewu bankowego lub przez umożliwienie korzystania z karty kredytowej (wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2008 r., I PK 39/08).

Zaliczką jest też potocznie nazywana przedterminowa wypłata części wynagrodzenia na poczet wynagrodzenia, którego termin wypłaty przypada w okresie późniejszym. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 2001 r. (I PKN 552/00; OSNP 2003/12/291) stwierdził, że to wynagrodzenie zaliczkowe nie jest zaliczką w rozumieniu art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

WAŻNE!

Nie jest zaliczką na poczet przyszłego wynagrodzenia nadpłata wynagrodzenia za pracę.

Udzieloną pracownikowi zaliczkę na poczet zakupów należy traktować jako mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się (art. 124 Kodeksu pracy). Ze względu na taki charakter i zapobieżenie nieprawidłowościom w rozliczaniu się pracowników, zaliczki znalazły się wśród świadczeń, które można potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.

Pracownik dokonując zakupów na rzecz firmy z własnych środków otrzymałby od pracodawcy zwrot tych wydatków. Pracodawca może jednak na poczet tej należności wypłacić pracownikowi zaliczkę, którą następnie ten będzie zobowiązany rozliczyć. Gdy wartość zakupu przewyższa wysokość zaliczki, pracownik otrzyma zwrot różnicy między wypłaconą zaliczką a faktycznie wydaną kwotą. Jeśli natomiast wartość wydatków będzie niższa, pracownik jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych kwot, a w przypadku gdy nie dokona planowanych zakupów - do zwrotu całej zaliczki. Jeżeli pracownik tego nie uczyni, pracodawcy przysługuje prawo do potrącenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika.

Nie zawsze pracodawca może potrącić zaliczkę w całości z wynagrodzenia wypłacanego w najbliższym terminie, ponieważ Kodeks pracy nakłada ograniczenia na wysokość potrącanych kwot. Na pokrycie niezwróconych przez pracownika w przyjętym terminie zaliczek pracodawca może potrącić mu nie więcej niż połowę wynagrodzenia (art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Granica ta obowiązuje także wówczas, gdy wraz z zaliczkami potrąceniu podlegają kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimenty (np. spłat rat kredytu bankowego poręczonego przez pracownika), a gdy wraz z nimi miałyby być potrącane alimenty - mogą one objąć 3/5 wynagrodzenia pracownika.

Jednak po potrąceniu zaliczek pracownikowi nie może pozostać do wypłaty mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy (art. 871 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

https://mojafirma.infor.pl/raport-dnia/ ... ikowi.html
Be
Beata

Re: Zaliczka pracownicza

10 listopada 2020, 05:23 - wt

Do ewidencji kwot, wypłacanych pracownikom na pokrycie zakupów materiałów lub towarów dla spółki-pracodawcy czy na wyjazdy służbowe, służą konta rozrachunków. Pomniejszenie pensji o nierozliczone z tego tytułu kwoty nie wymaga zgody zatrudnionego.
Przedsiębiorca może wypłacać pracownikom zaliczki na pokrycie wydatków firmowych, związanych np. z zakupem na rzecz firmy towarów, materiałów, usług obcych, waluty obcej, czy też ponoszeniem kosztów pracowniczych podróży służbowych. Przez zaliczki pieniężne należy rozumieć kwoty pieniężne wypłacone pracownikowi i pobrane przez niego do rozliczenia, przeznaczone przede wszystkim na pokrycie obciążających pracodawcę wydatków związanych z wykonywaniem pracy. Pobrana przez pracownika zaliczka pieniężna jest mieniem powierzonym mu do wyliczenia (art. 124 § 1 pkt 1 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Pracownik, któremu powierzono pieniądze z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu).


Ostatnio przesunięty w górę 10 listopada 2020, 05:23 - wt przez: Anonymous.

Wróć do „Rachunkowość”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość