Ewidencja księgowa darowizny pieniężnej

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Ewidencja księgowa darowizny pieniężnej

12 lutego 2020, 12:38 - śr

Ewidencja księgowa darowizny pieniężnej
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Ewidencja księgowa darowizny pieniężnej

17 lutego 2020, 14:06 - pn

Darowizna - ewidencja księgowa
W jaki sposób należy ująć w księgach darczyńcy dokonaną darowiznę? Jak zaksięgować nieodpłatnie otrzymane składniki majątku?Stosownie do art. 889 k.c. nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:
1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu,
2) gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.
Darowizna może mieć postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną, tzn. przedmiotem darowizny mogą być np. środki trwałe, prawa majątkowe, wyroby gotowe, materiały, towary. Darowiznę może stanowić również nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej.
Darowizna w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości przekazanie lub otrzymanie nieodpłatnie – w tym w drodze darowizny – aktywów (także środków pieniężnych) na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g ustawy o rachunkowości tego rodzaju operacje ujmowane są jako pozostałe koszty (strona Wn) lub przychody (strona Ma) operacyjne.
Natomiast przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się – zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości – do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ujęte na tym koncie kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości nieodpłatnie otrzymane aktywa wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (a więc według aktualnej ceny rynkowej). Natomiast darowizny środków pieniężnych i rzeczowych zawsze spowodują rozchód określonego składnika majątkowego – rozchód taki powinien zostać udokumentowany stosownie do obowiązujących w jednostce zasad.
Przykładowo, jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to ich zaksięgowanie nastąpi na podstawie dowodu kasowego albo wyciągu bankowego zapisem:
Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto „Kasa” lub „Rachunek bankowy”.
W sytuacji gdy przedmiotem darowizny będzie np. składnik zapasów – wyrób gotowy, wówczas podstawą ujęcia w księgach może być dowód wydania z magazynu (Wz) z odpowiednią adnotacją, że wydanie dotyczyło darowizny, oraz protokół czy inny dokument podpisany przez obdarowanego na okoliczność przyjęcia darowizny. Rozchód darowanego składnika należy wycenić według takiej samej metody jak każdy inny rozchód takiego składnika.

https://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/1 ... egowa.html
ma
mati

Re: Ewidencja księgowa darowizny pieniężnej

10 listopada 2020, 03:16 - wtOstatnio przesunięty w górę 10 listopada 2020, 03:16 - wt przez: Anonymous.

Wróć do „Rachunkowość budżetowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość