Płatność za niewykorzystany urlop

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Płatność za niewykorzystany urlop

12 lutego 2020, 12:39 - śr

Płatność za niewykorzystany urlop
Alex
Kontakt:
Posty: 430
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Płatność za niewykorzystany urlop

17 lutego 2020, 14:48 - pn

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?


Wypłata ekwiwalentu urlopowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany tylko po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Czy istnieją wyjątki od tej reguły oraz jak wyliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy należy go wypłacić?
Urlop wypoczynkowy jest dla pracownika świadczeniem, którego nie może się zrzec. W artykule 171 kp możemy przeczytać, że w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Tak więc, aby zostało wypłacone takie świadczenie, muszą być spełnione dwa warunki:

pracownik musi posiadać niewykorzystany urlop,

umowa musi być rozwiązana.

Pracodawca nie może wypłacić bowiem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wtedy, kiedy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy niewykorzystanie urlopu jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują kontynuacji współpracy na dotychczasowych zasadach. Jeśli zatrudnionemu przysługuje urlop zaległy i stosunek pracy trwa, to urlop ten powinien być wykorzystany w naturze.

Czy można nie wypłacić ekwiwalentu za urlop?
Pracownik, z którym zakończono umowę bądź jeśli ona wygasła, a który nie wykorzystał w całości lub części urlopu wypoczynkowego, co do zasady ma prawo do wypłaty ekwiwalentu. Istnieje jednak wyjątek. O takiej sytuacji traktuje artykuł 171.3 kp, w którym przeczytać można, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu, pod warunkiem jednak, że zatrudnienie to będzie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej umowy. 
Porozumienie trójstronne a wypłata ekwiwalentu
Orzecznictwo nieco bardziej rozszerza zakres porozumienia w sprawie ekwiwalentu urlopowego urlopu o tzw. porozumienie trójstronne, w którym występują trzy strony porozumienia: pracownik, ówczesny pracodawca oraz przyszły pracodawca. Warto nadmienić, że tzw. porozumienie trójstronne bazuje na orzecznictwie, zaś same przepisy prawa pracy nie przewidują przeniesienia urlopu pomiędzy dwoma podmiotami. Stąd też takie praktyki przenoszenia urlopu mogą zostać podważone przez Państwową Inspekcję Pracy w trakcie kontroli.

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Aby wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, stosowany jest współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i stosowany jest wskaźnik dotyczący roku, w którym to prawo nabył. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik ekwiwalentu zależy od łącznej liczby dni wolnych od pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy w danym roku kalendarzowym (niedziele, soboty i święta).

W 2019 roku:

365 - (52 niedziele + 52 dni wolne + 10 dni świątecznych) = 251 dni

251 dni / 12 miesięcy = 20,92 → współczynnik ekwiwalentu na rok 201
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – wyliczenia
1. W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu przysługującej pracownikowi należy ustalić podstawę jego wymiaru. Należy w niej uwzględnić przeciętne wynagrodzenie pracownika:

określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc,

składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.

Wynagrodzenie stałe uwzględnia się w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, to w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy uwzględnić pełne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną do faktycznego okresu zatrudnienia. Zmienne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje) uwzględnia się za okresy nieprzekraczające miesiąca, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, uwzględniane w średniej wysokości z tego okresu.

Wypłaty za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniane są również w średniej wysokości, ale z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

2. By obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu, podstawę wymiaru ekwiwalentu należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie podzielić przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin).

3. Otrzymany wynik należy wymnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu


Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak- ... tany-urlop
Ka
Kamil

Re: Płatność za niewykorzystany urlop

30 października 2020, 00:18 - ptOstatnio przesunięty w górę 30 października 2020, 00:18 - pt przez: Anonymous.

Wróć do „ZUS i prawo pracy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości