Ewidencja czasu pracy

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Ewidencja czasu pracy

12 lutego 2020, 13:19 - śr

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Bez dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w praktyce niemożliwe jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. zakres tej dokumentacji uległ znacznemu rozszerzeniu, zmieniły się również zasady wypełniania karty ewidencji czasu pracy. Wydłużeniu uległ też okres przechowywania całości dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy.
Prowadzenie ewidencji stanowi obowiązek pracodawcy. Kodeks pracy (art 149, § 1) brzmi: „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących zatrudnionemu. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie”.

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy jest objęty każdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę. W praktyce nie musi tego wykonywać sam szef. Może on zlecić to zadanie pracownikowi odpowiedzialnemu za kadry i płace.

Jeżeli pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy swojej załogi, musi liczyć się z karą. Brak dokumentacji pracowniczej (a właśnie ewidencja czasu pracy pracownika zalicza się do tejże dokumentacji) jest traktowane jak łamanie przepisów i wiąże się z karą dla pracodawcy.

W przypadku miesięcznej ewidencji są podane konkretne dni tygodnia w tym miesiącu, a w wypadku rocznej ewidencji są wyszczególnione wszystkie miesiące roku z podziałem na poszczególne dni miesiąca.
Są to:
- liczba przepracowanych godzin przez danego pracownika, ustalona w oparciu o godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
- liczba przepracowanych godzin w porze nocnej
- liczba godzin nadliczbowych,
- liczba godzin pracy na dyżurze, ustalona w oparciu o godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
- dni nieobecności, liczone w dniach lub godzinach; wśród tych dni wolnych występują m.in. standardowy urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy na żądanie, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, wolne za pracę w święto lub za pracę w inny dzień wolny, wolne za nadgodziny, wolne z tytułu 5-dniowego dnia pracy.

Inne nieobecności płatne bądź bezpłatne, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, pracownika także są odnotowywane w jego ewidencji czasu pracy. Osoby zatrudnione, które w pracy przez dłuższy czas się nie pojawiają, także są uwzględniane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy. To choćby matki, które po urodzeniu dziecka przebywają na urlopie macierzyńskim czy na urlopie wychowawczym.

Ewidencja czasu pracy przy umowie zlecenia
Nie tylko zatrudnieni na etat (pełny etat bądź niepełny wymiar etatu) są rozliczani z czasu pracy według ewidencji. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, chociaż jest to umowa cywilnoprawna, także mają prowadzoną ewidencję czasu pracy. To dlatego, że osoby wykonujące obowiązki służbowe na podstawie umowy zlecenia również podlegają przepisom o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Karta ewidencji czasu pracy
Dane niezbędne na karcie ewidencji czasu pracy:
- imię i nazwisko pracownika oraz zajmowane przez niego stanowisko,
- wymiar czasu pracy tego pracownika,
- rok i miesiąc, którego dotyczy ewidencja czasu pracy tego pracownika,
- dzień miesiąca (dzień tygodnia),
- czas pracy: godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez danego pracownika, liczba przepracowanych godzin (z uwzględnieniem
- czasu przepracowanego w dni ustawowo wolne od pracy, w nadgodzinach, w godzinach nocnych),
- czas nieobecności pracownika, liczony w dniach albo w godzinach, przykładowo: urlop okolicznościowy, standardowy urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy na żądanie, zwolnienie lekarskie, wolne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.
Alex
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Ewidencja czasu pracy

19 lutego 2020, 17:09 - śr

Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy – 10 praktycznych wskazówek
Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jakie są zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy kierowcy? Przedstawiamy 10 praktycznych wskazówek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy

Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy
Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej karty (przykładowy wzór karty czasu pracy poniżej). Kartę można więc prowadzić w dowolnej formie, pod warunkiem że zawiera ona informacje dotyczące:

pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
dyżurów,
urlopów,
zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
w stosunku do pracowników młodocianych – także czasu ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
Nie ma przeciwwskazań, aby wzór karty został rozszerzony o elementy ułatwiające rozliczenie czasu pracy u konkretnego pracodawcy, np. o rubrykę do wpisywania godzin pracy w warunkach szkodliwych, za które pracodawca wypłaca dodatek.

Wskazówka 1. Przedział czasowy ujmowany w karcie może być różny
Jeśli ewidencja jest prowadzona w formie kart papierowych, mogą one obejmować dowolny, wygodny dla pracodawcy okres. Tak więc, dopuszczalne są zarówno karty miesięczne, kwartalne, roczne, jak też obejmujące inny okres.

Karta roczna sprawdzi się zwykle u pracodawcy stosującego 1-zmianowy system podstawowy oraz stałe dni i godziny pracy. Natomiast nie będzie ona wygodnym rozwiązaniem, jeśli dni i godziny pracy są zmienne, w tym zwłaszcza gdy pracodawca np. wdrożył system równoważny z zastosowaniem zmianowości. W takich przypadkach wygodniejsze będzie stosowanie kart na okresy 1-miesięczne bądź obejmujące cały okres rozliczeniowy (przy okresach kilkumiesięcznych).

Jeśli do rozliczania czasu pracy jest stosowany system komputerowy, na ogół możliwe będzie zestawienie godzin pracy i nieobecności w różnych przedziałach czasowych.

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidual ... zowek.html

Wróć do „Czas pracy”