Informacja do Świadectwa Pracy

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Informacja do Świadectwa Pracy

12 lutego 2020, 13:48 - śr

W 2020 roku aktualny pozostaje wzór obowiązujący od 7 września 2019 roku. Świadectwo należy wydać w ostatnim dniu pracy. Jeżeli z różnych przyczyn wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie pocztą.
Od 29 czerwca 2019 r. w świadectwie pracy nie ma już informacji dotyczących imion rodziców. Od dnia 7 września 2019 r. z art. 97 § 2(1) Kodeksu pracy wynika, że pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.
Art. 94(6) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, mówi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
- okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
- możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu - przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
- zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Informacja do Świadectwa Pracy

19 lutego 2020, 16:25 - śr

Wydanie świadectwa pracy w 2020 roku


2019 rok przyniósł kilka zmian w wydawaniu świadectwa pracy. W 2020 roku aktualny pozostaje wzór obowiązujący od 7 września minionego roku. Co do zasady świadectwo należy wydać w ostatnim dniu pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie pocztą.
Art. 94(6) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.
Informacja przekazywana pracownikowi powinna być konkretna i zindywidualizowana.

Czytaj w LEX: Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy według najnowszych zmian >

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Od 2019 roku, zgodnie z brzmieniem art. 94 pkt 9b k.p. pracodawca obowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 10 lat pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. W takiej sytuacji, zgodnie z nowym art. 94(5) § 2 k.p. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego
Przykładowa informacja, którą trzeba przekazać pracownikowi, może wyglądać następująco:
"Informuję Panią/Pana, że:

Okres przechowywania Pani/Pana dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
Ma Pani/Pan możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu jej przechowywania.
W przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej w okresie, o którym mowa w pkt 2, zostanie ona zniszczona."
Informacja nie dla każdego pracownika
Przepisy są skonstruowane tak, że budziły wątpliwości, czy informację o okresie przechowywania dokumentacji należy wydawać wszystkim pracownikom czy tylko tym zatrudnionym od 1 stycznia 2019 roku. Stanowisko MRPiPS w tej sprawie:

Obowiązki informacyjne pracodawcy z zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej określone w art. 946 k.p. odnoszą się do wszystkich pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po dniu 31 grudnia 2018 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., wobec których obowiązuje 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki te nie dotyczą natomiast pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 r., co wynika z art. 7 ustawy z 10 stycznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Nowy wzór świadectwa pracy
Od 29 czerwca 2019 r. w świadectwie pracy nie ma już miejsca na imiona rodziców. Z kolei od dnia 7 września 2019 r. z art. 97 § 2(1) Kodeksu pracy wynika, że pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Edytowalny wzór świadectwa pracy, obowiązujący od 7 września 2019 roku, jest dostępny w LEX Kadry >

Z pozostałych zmian, które obowiązują od 7 września, warto też wymienić wyraźne zapisanie obowiązku pracodawcy zniszczenia poprzednio wydanego pracownikowi świadectwa pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści w razie wydania pracownikowi nowego dokumentu.

Kodu QR na świadectwie pracy jednak nie będzie
Zgodnie z początkowymi założeniami projektu rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy miała zostać wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Miało to służyć realizacji celów projektowanej ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a więc np. osobom z dysfunkcją wzroku. Jednak w trakcie prac nad projektem postanowiono, że pomocniczy wzór świadectwa pracy nie będzie zawierał kodów QR, a to z uwagi na różną liczbę stron wydawanego świadectwa pracy – zależną od ilości informacji koniecznych do zamieszczenia w tym świadectwie w odniesieniu do konkretnego pracownika.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/wydanie-swia ... 95224.html
Wo
Wojciech K.

Re: Informacja do Świadectwa Pracy

31 października 2020, 12:58 - sob

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 1(1). W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 1(2). W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 1(3). Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.


Ostatnio przesunięty w górę 31 października 2020, 12:58 - sob przez: Anonymous.

Wróć do „Dokumenty kadrowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość