Jaka gaśnica na wyposażeniu biura

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Jaka gaśnica na wyposażeniu biura

12 lutego 2020, 14:05 - śr

Każdy obiekt lub budynek musi być obowiązkowo zabezpieczony podręcznym sprzętem gaśniczym. Dlatego jego dobór i rodzaj regulowany jest odpowiednimi przepisami. Mówi o tym art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24-08-1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz.1229).
Dostępny sprzęt p.poż.:
- gaśnice i urządzenia gaśnicze
- agregaty gaśnicze
- hydranty wewnętrzne
- koce gaśnicze
- szafki ochronne
- worki ewakuacyjne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr. 58, poz. 405 z 2006 r.) obiekty szkoły powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2. Dobór sprzętu wynika z tego co będziemy gasić jakie zagrożenie pożarowe.

Materiały niebezpiecznie pożarowo to:
- gazy palne
- ciecze, materiały topiące się
- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, w zetknięciu z wodą
- materiały wybuchowe
- materiały samozapalające
- metale
- tłuszcze
Gdy mamy do czynienia z prądem to używamy gaśnic śniegowych. Dodatkowo warto przeczytać rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż z 21-04-2006. Gaśnice proszkowe służą do gaszenia grup pożarów ABC i również D (oznaczenia na nalepkach gaśnic) w obrębie urządzeń będących pod napięciem.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zazwyczaj są więc opracowywane na zlecenie właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu przez:
- rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- projektantów,
- inne osoby (np. na podstawie umowy),
- wyspecjalizowane firmy (BHP i PPOŻ.).

W przypadku wykonywania instrukcji przez inne osoby powinna być ona zaakceptowana przez właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu (przez złożenie podpisu) ponieważ na tych osobach ciąży obowiązek opracowania instrukcji i to one odpowiadają za jej treść.
Alex
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Jaka gaśnica na wyposażeniu biura

19 lutego 2020, 13:44 - śr

Gaśnice w miejscu pracy - właściwy dobór, rozmieszczenie


Mimo iż wyposażenie w odpowiednie środki gaśnicze leży w kompetencji specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, niejednokrotnie to pracownicy służby BHP w ramach przeprowadzanych audytów mogą przekazać cenne wskazówki w zakresie dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów, w tym doboru rodzaju i ilości gaśnic.
W przypadku gaśnic zlokalizowanych w zakładzie pracy należy pamiętać, że podstawowym zadaniem jest określenie ich wymaganej liczby i rodzaju.

Nie każda gaśnica nadaje się do ugaszenia danego rodzaju pożaru, a ponadto ich liczba powinna wynikać z wielkości zakładu, w jakim mają być umieszczone.

Wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b., zgodnie z którym obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów (określonych w Polskich Normach), które mogą wystąpić w obiekcie.

W celu sprawdzenia, czy wymagania w zakresie liczby i rodzaju gaśnic są spełnione w danym zakładzie pracy, należy odnieść się do r.o.p.b. Zgodnie z § 32 ust. 3 r.o.p.b. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
b. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
c. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Po obliczeniu jednostek masy środka gaśniczego niezbędnych w zakładzie pracy, kolejnym krokiem jest właściwy dobór gaśnic, uwzględniający charakterystykę poszczególnych ich rodzajów. Wyróżniamy następujące rodzaje gaśnic:
A – do gaszenia materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B – do gaszenia cieczy i materiałów stałych topiących się;
C – do gaszenia gazów;
D – do gaszenia metali;
F – do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Większość wykorzystywanych gaśnic spełnia wymagania od razu dla kilku z ww. zagrożeń.

Należy też pamiętać o właściwym rozmieszczeniu gaśnic. Ewentualne nieprawidłowości mogą uniemożliwić skorzystanie z nich lub też znacznie opóźnić ich użycie, co w przypadku zagrożenia pożarowego może mieć ogromny wpływ na ewentualne szkody.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
– przy wejściach do budynków,
– na klatkach schodowych,
– na korytarzach,
– przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
3. w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Dodatkowo przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/gasnice-w-mi ... 91200.html
&g
>?.

Re: Jaka gaśnica na wyposażeniu biura

08 czerwca 2020, 11:57 - pn

Można teraz nabijać gaśnice?


Ostatnio przesunięty w górę 08 czerwca 2020, 11:57 - pn przez: Anonymous.

Wróć do „BHP”