Zmiana stanowiska a badania

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Zmiana stanowiska a badania

12 lutego 2020, 14:06 - śr

Jeśli w zakładzie pracy następuje sytuacja przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy, pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących.
Odbycie szkolenia wstępnego na dotychczasowym stanowisku pracy nie zwalnia pracownika z obowiązku szkolenia wstępnego na nowym stanowisku pracy. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.d.b.h. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.s.d.b.h., pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.
W związku z tym pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie na każdym z zajmowanych stanowisk pracy, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia wstępnego, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenie na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym powinno zapewnić pracownikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.
Załącznik nr 1 do r.s.d.b.h. określa ramowe programy szkoleń bhp, w tym ramowy program instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy na nowym stanowisku pracy powinien uwzględniać następujące etapy:
1) rozmowę wstępną bezpośredniego przełożonego z instruowanym pracownikiem,
2) pokaz i objaśnienie przez bezpośredniego przełożonego całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
3) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez bezpośredniego przełożonego sposobów wykonywania pracy,
4) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,
5) sprawdzenie i ocenę przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Ważnym elementem bezpiecznego wykonywania pracy przez pracownika na nowym stanowisku pracy jest skierowanie i odbycie przez tego pracownika dodatkowych badań lekarskich na nowym stanowisku pracy.
Obowiązek wykonania ponownie badań lekarskich na nowym stanowisku w momencie zmiany warunków pracy danego pracownika i zagrożeń występujących na nowym stanowisku pracy wynika z art. 229 § 1 z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Kwestie profilaktycznych badań lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.)
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Zmiana stanowiska a badania

19 lutego 2020, 13:39 - śr

Zmiana stanowiska a szkolenie BHP i badania lekarskie
W trakcie zatrudnienia może zdarzyć się sytuacja przeniesienia pracownika na inne stanowisko. Przeniesienie na inne stanowisko może być wynikiem awansu, prośby i wniosku pracownika o przeniesienie lub może być spowodowane likwidacją stanowiska dotychczas zajmowanego przez pracownika. Przy zmianie stanowiska przez pracownika, pracodawca musi pamiętać o dwóch ważnych kwestiach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się badaniom profilaktycznym, w skład których wchodzą badania wstępne, okresowe i kontrolne. Kolejnym podstawowym obowiązkiem pracownika jest udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Badania profilaktyczne pracowników powinny być wykonywane z uwzględnieniem narażenia na konkretne czynniki szkodliwe lub uciążliwe występujące na stanowisku pracy badanego pracownika i mają za zadanie stwierdzenie u badanego braku przeciwwskazań lub też istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku i w narażeniu na określone czynniki szkodliwe i uciążliwe. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają za zadanie zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy.

Badania lekarskie
Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Ponadto, zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim, podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani;

3) pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

INFORAKADEMIA poleca: BHP a składki ZUS

Pracownik, który posiada aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku ale zmienia stanowisko pracy powinien otrzymać od pracodawcy skierowanie na badania wstępne pod warunkiem zmiany środowiska pracy. Przy zmianie stanowiska, warunki pracy ulegają często znacznej zmianie. Należy jednak ustalić czy będą na nim występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. W przypadku wystąpienia takich warunków pracownik będzie musiał odbyć badania wstępne.

Sama zmiana nazwy stanowiska nie powoduje obowiązku ponownego poddania się badaniom lekarskim przez pracownika. Jeżeli zmiana stanowiska wiąże się ze zmianą charakteru pracy, w tym również nowymi zagrożeniami, pracodawca powinien skierować pracownika na ponowne badania wstępne. Jeżeli zmiana dotyczy przeniesienia pracownika np. ze stanowiska "pracownik biurowy" na stanowisko "specjalista ds. personalnych", na których to stanowiskach zagrożenia są identyczne, a różnica polega jedynie na innym zakresie realizowanych zadań, nie ma konieczności kierowania pracownika na ponowne badania.

Należy jednak wziąć po uwagę obowiązek spoczywający na pracodawcy a wynikający z art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Część praktyków prawa pracy uważa, że mimo braku zmiany czynników szkodliwych, sama zmiana stanowiska – nazwy zajmowanego przez pracownika stanowiska, stanowi podstawę do przeprowadzenia ponownie wstępnych badań lekarskich, ponieważ zgodnie z brzmieniem przepisu: pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zaświadczenie lekarskie zawiera informację o zdolności do wykonywania pracy na konkretnym, wyraźnie wskazanym stanowisku pracy. Osobiście uważam, że ze względu na bezpieczeństwo pracownika, warto ponieść dodatkowy koszt badań lekarskich i przy każdej zmianie stanowiska kierować pracownika do wykonania wstępnych badań lekarskich.

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy związanych z badaniami profilaktycznymi jest wydanie skierowania zawierającego m.in. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. W oparciu o powyższe informacje lekarz medycyny pracy (nie pracodawca) określa zakres badania profilaktycznego i w razie potrzeby zleca również niezbędne badania specjalistyczne – np. psychologiczne, okulistyczne oraz określa jego częstotliwość.

Szkolenie BHP
Zgodnie z art. 237 (3) Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profil ... rskie.html
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Zmiana stanowiska a badania

19 lutego 2020, 13:41 - śr

Badania lekarskie do pracy a zmiana stanowiska i zmiana pracy


Pracownik, który w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy, podejmie pracę u tego samego pracodawcy, nie musi udawać się na wstępne badania lekarskie. A jak jest w przypadku rozpoczynania pracy w nowej firmie, ale na to samo stanowisko i w warunkach zbliżonych do poprzednich?


Badania lekarskie do pracy


Konieczność poddania badaniom pracowniczym zarówno nowe osoby przyjmowane do firmy, jak i stałych pracowników, wynika z przepisów Kodeksu pracy. Co więcej, osoba zatrudniona na etacie nie może zostać dopuszczona do pełnienia obowiązków, nim nie przejdzie badań wstępnych.Skierowanie na badania wstępne wypisuje pracodawca. Na formularzu wyszczególnia nazwę stanowiska i rodzaj pracy, jak i zaznacza warunki szkodliwe oraz czynniki uciążliwe, które mogą przyczynić się do wystąpienia chorób u zatrudnionego. Zakres badania wstępnego uzależniony jest od tego, z jakimi zagrożeniami będzie wiązać się zajmowane stanowisko.Badania okresowe wykonywane są w terminie wskazanym na poprzednim orzeczeniu lekarskim. Ich wykonanie może zlecić również pracodawca.Innym rodzajem badań do pracy są tzw. badania kontrolne. Przeznaczone są dla osób, które były nieobecne w pracy z powodu choroby przez ponad 30 dni. Orzeczenie o możliwości ponownego podjęcia obowiązków służbowych po długiej chorobie jest niezbędne, by podwładny mógł zostać dopuszczony do pracy. Badania kontrolne wykonywane są na zlecenie szefa.Warto również pamiętać, że koszt wymienionych badań ponosi pracodawca.Zmiana pracy a badania lekarskie


Czy orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy przestaje obowiązywać, gdy podwładny zmienia miejsce zatrudnienia? Niekoniecznie.Przede wszystkim pracodawcy są zwolnieni z obowiązku kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli był on zatrudniany ponownie w tej samej firmie na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.Na nowe badanie nie muszą być też kierowane osoby, które w terminie nieprzekraczającym 30 dni zmieniły pracodawcę, ale podejmują pracę na tym samym stanowisku. O ile poprzednie badanie lekarskie wykazało brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych warunkach, badania nie muszą być powtarzane. W tym wypadku zadecyduje pracodawca – choć nie ma takiego obowiązku, może wysłać nowego pracownika do lekarza medycyny pracy.


Zmiana stanowiska pracy a badania lekarskie


Z powyższego ułatwienia nie korzystają jednak pracodawcy rekrutujący pracowników do prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania powinny przeprowadzić również osoby, które podejmują pracę na innym stanowisku, na którym występują inne czynniki zagrożenia.


Niekiedy jednak zmiana stanowiska pracy u dwóch różnych pracodawców ogranicza się do ujęcia inną nazwą dokładnie tego samego zakresu obowiązków. W tym wypadku wiążące są warunki pracy i związane z nimi czynniki ryzyka. Np. jeśli w obu przypadkach jedyną okoliczność uciążliwą stanowi praca przy komputerze, pracodawca nie musi kierować przyjmowanego podwładnego na kolejne badania.Wystąpić może również sytuacja odwrotna. Niekiedy zatrudniany jest pracownik, który w poprzedniej firmie pełnił tę samą funkcję. Teraz jednak, w wyniku większej liczby obowiązków, zostaje narażony na przynajmniej jeden dodatkowy czynnik uciążliwy. W takim wypadku pracodawca musi wysłać go na badania wstępne.

https://www.praca.pl/poradniki/dla-prac ... -1361.html

Wróć do „BHP”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość